23. 3. 2024 — 19:00 Divadlo ↗ Lístky

Barbora Janáková a kol.: NO ØN – performatívny koncert

// for english scroll down //

Barbora Janáková & kol.: NO ØN
Performatívny koncert
Vokálni hostia: Martina Kertészová, Peter Šavel

NO ØN je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

Diváci a diváčky prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať.

Úloha účinkujúcich je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia.

Po performatívnom koncerte bude nasledovať neformálna diskusia s tvorcami moderovaná Katarínou K. Cvečkovou.

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech + Martina Kertészová, Peter Šavel
Koncept: Barbora Janáková
Dramaturgia a moderátorka diskusie: Katarína K. Cvečková
Vizuál: Laura Štorcelová
Umelecký mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský

Vstupné: 9€ základná vstupenka / 7€ zľavnená vstupenka – študenti, seniori, ZŤP (ospravedlňujeme sa, priestor nie je bezbariérový)
LINK NA PREDAJ: https://tootoot.fm/sk/events/65e20614a2ec3d17d4943ae5

Reprízu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnermi projektu sú: Telocvičňa – rezidenčné centrum pre tanec, PlaST, Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z.
Rezidencia: Stanica Žilina Záriečie, TICHO a spol.
_______________________________________

Barbora Janáková & col.: NO ON
Performative concert
Vocal guests: Martina Kertészová, Peter Šavel

NO ØN is an organic creative process. It is a performative concert, dance without choreography, music without a score. It exists in the dedicated space and time, selflessly offering a spectrum of images, tones, movements, light steps, emotions and inspirations.

The spectators are arriving, choosing a spot, sitting down and objects begin to resonate with their movements and feelings. All the space is washed over by music and movement. Though this fluidity can perhaps not be perceived with a naked eye, it can surely be exploding within us.

The role of the performers is to let all these vibrations pass through them, resonating. If they feel a potential in the established resonance, they navigate or transform, dive deep into their own fantasy and through this create a tangible matter in the space. This matter is in reality born from the togetherness in the room.

The performative concert will be followed by an informal discussion with the creators, moderated by Katarína K. Cvečková.

Performance: Barbora Janáková, Juraj Čech + Martina Kertészová, Peter Šavel
Concept: Barbora Janáková
Dramaturge and moderator of discussion: Katarína K. Cvečková
Visual: Laura Štorcelová
Artistic mentoring: Peter Šavel
Music Mentoring: Marián Zavarský

Tickets: €9 basic ticket / €7 discounted ticket
LINK: https://tootoot.fm/sk/events/65e20614a2ec3d17d4943ae5

The reprise was supported from public funds by the Art Support Fund.
The project partners are: Telocvičňa – Dance residency center, PlaST, Bratislava self-governing region, mimoOs o.z..
Residence: Station Žilina Záriečie, TICHO a Spol.

Photos: Nina Pacherová, Laura Bouflet, Katarína Baranyai
Video bulletin: Dorota Vlnová
Graphic design of poster and bulletin: Ivana Kleinová, Vikčo Pikčo
Tailoring: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o.
Production: mimoOs, Miroslava Stašková, Katarína Milučká, Andrea Tušimová
PR: Miroslava Stašková